Veiledninger

Har du fastlege ved Solbergmoen Legehus vil du har stor nytte av å følge våre råd om hvordan du best benytter våre tjenester.

Når det virkelig haster

Når liv og helse står på spill, ring medisinsk nødnummer 113.

For situasjoner hvor liv og helse ikke umiddelbart står på spill, men hvor du trenger legetime raskt, kan fastlegen hjelpe deg på dagtid og legevakten på kveldstid samt i helger/helligdager.

 1. Om hastetimer og legevakten

  Dersom du har behov for rask hjelp av fastlegen på dagtid må du ringe oss på 32 23 60 00. Hastetimer er for medisinske tilstander som virkelig ikke kan vente. Alle legene har et begrenset antall hastetimer ledig hver morgen. Ved mistanke om smittsom sykdom (forkjølelse o.l.)vil vår helsesekretær ALLTID få legen til først å vurdere deg på video eller telefon.  Dette for å unngå å bringe smitte inn på legekontoret. Vi har god erfaring med dette og vet at de aller fleste slike problemstillinger godt løses kun med elektronisk kontakt.

  Trenger du rask hjelp på kveldstid eller i helger/helligdager, så kontakter du legevakten. Din legevakt er Legevakta i Drammen med telefonnummer 116 117. 

  Legevakten er spesielt innrettet mot akutte skader, alvorlige sykdommer og livskriser.

  På dag- og kveldstid behandler legevakten også mindre alvorlige akutt-tilstander, men alvorlige tilstander behandles først. Kontakter du oss på dagtid for hastetime, hvor vi ikke har kapasitet for å hjelpe deg, vil vil henvise deg til legevakten.

  Kroniske sykdommer behandles bare på legevakten når det er en akutt forverring eller annet akutt behov. Om natten (kl. 22.00 – 08.00) behandles kun pasienter som trenger akutt øyeblikkelig hjelp, mindre alvorlige tilstander blir henvist til dagtid eller til pasientens egen lege.

  Som øyeblikkelig hjelp regnes:

  • Livstruende sykdom eller skade.
  • Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette. 
  • Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring å vente med legekonsultasjon til neste dag. 
  • Utålelige symptomer (smerte, kvalme eller liknende)                                                                                  
  Når det gjelder ventetid på legevakten, så blir de mest alvorlige tilstandene behandlet først, enten de kommer til legevakten ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden, henvend deg til personalet.
 2. Når du har behov for legetime

  Dersom du har behov for time hos din lege kan du lettest bestille denne om du benytter  Helsenorge.no. Alle våre timer ligger ute på nett.  Denne tjenesten er åpen hele døgnet, alle ukedager og hele året. Er det ikke mulig for deg å benytte Helsenorge.no, kan du selvsagt ringe oss på 32 23 60 00. Vi har begrenset kapasitet på telefonen og henstiller på det sterkeste om at du benytter Helsenorge.no.

  Vår telefontid er 8.00-15.30. Ønsker du hastetime, er det selvsagt viktig at du ringer så tidlig som mulig. I perioder er det stor pågang på telefonen, og derav ventetid. Dette gjelder særlig  mellom klokken 8.00 og 9.00 og mellom 13.00 og 13.30. Har du mulighet, så ring utenom disse tidene.

  Dersom din fastlege av en eller annen årsak har fravær, vil en av de andre legene her på legehuset ivareta din fastleges ansvar. E-konsultasjon er vanligvis stengt når fastlegen har ferie.

 3. Video- og telefonkonsultasjon

  Gjennom Helsenorge.no får du også direkte anledning til å bestille videotime med legen. I feltet hvor du skriver noe om problemstillingen kan du også skrive om di i stedet ønsker telefontime. Så ringer fastlegen deg til avtalt tid. Det samme kan du gjøre om du bestiller vanlig oppmøtetime. Da skriver du i i det samme feltet at om du ønsker video- eller telefontime. Er der dessverre ennå ikke anledning å bestille telefontime på annen måte enn angitt her.

 4. Når du skal fornye resepter eller rekvisisjoner

  Dersom du i hele eller deler av året benytter medisiner fast, kan du inngå avtale med din fastlege om at resepten fornyes uten samtidig legetime. Den beste måten å gjøre dette på er å benytteHelsenorge.no og derved kontakte din lege direkte.

  Det er viktig å presisere at dette kun gjelder FASTE medisiner og ETTER AVTALE med legen. Det at du tidligere har fått en resept av fastlegen, er ikke tilstrekkelig.

  Har du en sykdom som medfører langvarig behandling hos en behandler med henvisningsplikt, kan henvisningen/rekvisisjonen fornyes ved å benytte Helsenorge.no (eKonsultasjon) og derved kontakte din lege direkte, alternativet er å bestille oppmøtetime eller videotime. legetime. Henvisningen/rekvisisjonen blir så sendt elektronisk til din behandler eller deg som vedlegg.

  Ønske om NY henvisning til annen spesialist eller til røntgenundersøkelse, krever alltid at du først blir vurdert av fastlegen. Enten ved elektronisk kontakt eller oppmøtetime.

 5. Når du kommer til legekontoret

  1.  Når du skal til lege.

  Se informasjon om smittevern. 

  2. Når du skal på laboratoriet.                                                                                                                    

  Prøvetaking skjer kun etter nærmere avtale. Se også informasjon om smittevern.

 6. Slik kan du forberede deg til legetimen

  Tenk over hva som er den viktigste årsaken til at du NÅ oppsøker legen, og start med å fortelle dette når du kommer inn. Det er greit å ta opp et par problemer, men blir det en lang liste, makter sannsynligvis ikke legen å sette seg nøye nok inn i hvert problem. Slike lister frarådes derfor, og det er bedre å komme til flere konsultasjoner dersom du har riktig mye på hjertet!
  Vær forberedt på å svare på hvor lenge symptomene har vart , dager uker eller måneder. «En stund» er for upresist.
  Andre forhold som kan være viktige er dato for siste menstruasjon og i hvilken grad den er regelmessig eller ikke og eventuell vektforandring.
  Har du fått medisiner av en annen lege enn fastlegen, bør du huske produktnavn og styrke.
  Skal du til en annen lege enn en lege tilknyttet Solbergmoen Legehus, er det også viktig å vite navn og styrke på de medisinene du tar. Be gjerne fastlegen om en utskrift av medisinlisten.
 7. Ventetid på time

  Vi er veldig klar over at vi kan være de eneste som kan bistå deg i en vanskelig situasjon. Derfor er vi forberedte på at en planlagt konsultasjon kan ta en uventet vending, og kreve noe mer tid enn planlagt. Ved akutte situasjoner vil vi kunne ta imot henvendelse fra deg, dine pårørende, hjemmesykepleien eller sykehus, hvor vi bare må la andre ting ligge en liten stund.

  Siden 2020 har vi gått over til legetimer (oppmøtetimer) med lengre varighet. Det på grunn av smittevern. Imidlertid er det så vellykket at vi vil fortsette med dette.  Dette betyr imidlertid at vi har færre oppmøtetimer enn tidligere. Dette justerer vi med telefon og videotimer for problemstillinger som ikke krever oppmøte og heller ikke like mye tid.

  Konsekvensen av dette er at det kan bli noe lang ventetid på oppmøtetimer.  Dette er jo ikke optimalt for noen av oss, men vi ber om forståelse for at det faktisk tidvis må være slik.

 8. GDPR - Behandling av dine helseopplysninger

  Når du ber om helsehjelp, har helsepersonellet plikt til å registrere viktige opplysninger om deg og hjelpen du får. Det kan være opplysninger om dine symptomer, sykehistorie, helsetilstand, diagnoser, prøvesvar, medisiner og andre opplysninger som er nødvendig for å kunne gi deg riktig hjelp. Opplysningene lagres i forskjellige helseregistre som er beskrevet nedenfor.

  Behandlingen av dine helseopplysninger er underlagt strenge krav til personvern. Opplysningene er taushetsbelagte, de skal være utilgjengelige for uvedkommende, og de skal bare deles med helsearbeidere som deltar i behandlingen din. Du har rett til å kontrollere hvordan opplysningene dine blir behandlet, og hvem som har hatt tilgang til dem. Hvordan dette nærmere kan gjøres, ser du om du klikker på lenken under, les under «Dette er dine rettigheter».

  Hvis du vil se journalen din, eller ønsker å få rettet eller slettet opplysninger, tar du SKRIFTLIG kontakt med behandlingsstedet som er ansvarlig for journalen. Behandlingsstedet er pålagt å svare innen tretti dager. Hvis du får avslag på det du ber om, kan du klage til Fylkesmannen.

  Vi har inngått skriftlige konfidensialitets- og databehandleravtaler med alle våre samarbeidspartnere der dette er påkrevd. Vi har også omfattende interne sikkerhetsrutiner.

  Les mer: Slik behandler vi dine helseopplysninger

 9. Bytte fastlege

  Fastlegeordningen legger til rette for et nokså tett og forpliktende samarbeid mellom lege og pasient. Skal dette fungere, er det avhengig av god kommunikasjon mellom de to. Leger er forskjellige, pasienter også.
  Ordningen er ikke noe ekteskap; det skal være mulig å skifte lege dersom du ikke er fornøyd. Fastlege kan du skifte to ganger i året uten at det går ut over dine rettigheter som pasient.

  HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) administrerer fastlegeordningen og ajourfører listene over fastlegene i kommunene, med oversikt over hvilke leger som har ledige plasser.

  Du kan bytte fastlege her 

  Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på nettet, ring HELFO på telefon 810 59 500.
 10. Oversikt over avtalespesialister

  Det kan hende at din fastlege ønsker å henvise deg til en (annen) spesialist. Som regel henviser fastlegen deg direkte og spesialisten tilskriver deg om time. Noen ganger er det slik at fastlegen gir deg en henvisning og du må selv finne den spesialisten du ønsker å benytte. Dette gjelder særlig psykologer, hvor fastlegen hverken kan sende henvisning direkte eller har oversikt over ventetider. Det kan også gjelde situasjoner hvor fastlegen gir deg henvisning fordi du selv ønsker å sjekke nærmere, før du henvender deg til en spesialist.

  Hvor finner du så disse avtalespesialistene? Hver følger en oversikt.

  Avtalespesialistene er spesialister innen psykologi og psykiatri, samt legespesialister (gynekolog, hjertelege, lungelege, barnelege m.f.). Det er omlag 1100 i Helse Sør-Øst og de står for en stor del av poliklinisk virksomhet i regionen. Avtalespesialistene driver privat, men har avtale med det Staten som regulerer prisene.

  Oversikt over avtalespesialister finner du her.

Din fastlege er en allmennlege, men hva kan du forvente deg av allmennlegen?

Din fastlege er enten spesialist i eller under utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin. Allmennlegen ønsker å se og behandle hele mennesket i sin sosiale sammenheng og har derfor kunnskap om det enkelte individ, familien og hvordan sykdom opptrer i ulike grupper av befolkningen. Helhet og kontinuitet er helt sentrale begreper for fastlegen.

Allmennlegens fokus skal ikke være på bestemte sykdommer, men på mennesker med symptomer og plager. Det er viktig å ta pasientens egenopplevelse av sine symptomer på alvor og lytte til pasientens bekymringer og ønsker i møtet med helsevesenet.

Allmennlegen møter hele spekteret av lidelser fra banale hverdagsplager til større og mindre livskriser; fra ufarlige virussykdommer til livstruende tilstander. Oppgavene favner hele menneskets livsløp fra omsorg for gravide til ivaretakelse av den døende pasienten.


Allmennlegens oppgave i lokalmiljøet er først og fremst å være tilgjengelig for personer på legens liste, når de søker hjelp for sine helseplager. Fastlegen er forpliktet til å ta vare på pasienten over tid. Det gjør en trygg på at legen har oversikt over alle pasientens helseplager.


Sammen med andre i primærhelsetjenesten (hjemmesykepleien, helsesøster, jordmor, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier) skal allmennlegen være en formidler og medisinsk koordinator av tjenester innen alle deler av helsevesenet.


Allmennlegen må i tillegg også kjenne egen og fagets begrensning, og henvise videre til sykehus og andre spesialister når pasienten hører hjemme der. 


Facebook